Screen Shots:

albedoshot2.jpg (20884 bytes)              albedoshot3.jpg (9667 bytes)

albedoshot4.jpg (9889 bytes)              albedoshot5.jpg (11298 bytes)

albedoshot6.jpg (13792 bytes)              albedoshot7.jpg (9520 bytes)

albedoshot8.jpg (21253 bytes)              albedoshot9.jpg (18508 bytes)